tessy, 28 United States, new yorkCopyright 2012, Wink.biz